Buone Feste! Szczęśliwego Bożego Narodzenia! Merry Christmas


A chi sta leggendo questo messaggio auguro ogni bene, un Natale sereno e in allegria con amici o parenti con chi chi sia... La vita è una gran cosa e va vissuta al meglio perchè essa racchiude mille colori e sfaccettature... viviamola al meglio e senza rancore perchè in tutto il mondo ci sia più amore. Auguri ancora e baci infiniti a tutti coloro che sono miei lettori (amici).

Kto czyta tę wiadomość życzę mu każdego dobra, spokojnego Bożego Narodzenia razem z przyjaciółmi lub krewnymi, z kimkolwiek kim on jest ... Życie to wielka rzecz i powinno być przeżywane z najlepszych, ponieważ zawiera wiele kolorów i aspektów... żyjmy lepiej i bez urazy, bo na całym świecie jest dużo miłości. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze i dużo buziaków dla wszystkich, którzy moimi czytelnikami (przyjaciółmi).

Who is reading this message I wish him well, a peaceful Christmas and all together with friends or relatives with whom who he is ... Life is a great thing and should be lived to the best because it contains many colors and faces ... live it the best and without rancor because worldwide there is more love. Wishes again and infinite kisses to all who are my readers (friends).


Etichette: , , , , , , ,